ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਸੂਲ

About