ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਸਭ ਦੇ ਸਭ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ

About