ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ

About